برد ارزشمند مبل کریمی !

برد ارزشمند مبل کریمی !
بهمن 28, 1400
32 بازدید

مبل کریمی 3    –   فاتح البرز  2 گلها: محمد ابراهیمیان امیر محمد شیرکوهی امیر حسین همانلو با این برد مبل کریمی به دلیل تفاضل گل کمتر در مقام دوم نسبت به صدر نشین ایستاد.

مبل کریمی 3    –   فاتح البرز  2

گلها:
محمد ابراهیمیان
امیر محمد شیرکوهی
امیر حسین همانلو

با این برد مبل کریمی به دلیل تفاضل گل کمتر در مقام دوم نسبت به صدر نشین ایستاد.